Umorzenie odsetek kredytu i pożyczki

Odsetki to wynagrodzenie, które bank lub firma pożyczkowa otrzymuje za to, że udziela nam finansowego wsparcia. Są one naliczane zgodnie ze wskazaną w umowie stopą procentową. Ich maksymalną wysokość reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. W szczególnych przypadkach możemy zwrócić się do wierzyciela z prośbą o umorzenie odsetek kredytu i pożyczki. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Czy zawsze zapłacimy za udzielenie pożyczki?

Z punktu widzenia pożyczkobiorcy odsetki są czymś, co zwiększa koszt zaciąganego przez niego zobowiązania. Dla wierzyciela tj. banku lub firmy pożyczkowej jest to wynagrodzenie za to, że pożyczy nam pieniądze. Wysokość odsetek zależy m.in. od:

 • tego, ile pożyczamy,
 • okresu kredytowania,
 • rodzaju zobowiązania,
 • wysokości stopy procentowej.

Maksymalną wysokość odsetek reguluje ustawa o kredycie konsumenckim. Została ona ograniczona do wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktu procentowego.

Odsetki kapitałowe a odsetki karne

Odsetki kapitałowe naliczane są w związku z samym otrzymaniem zobowiązania. To właśnie na tych odsetkach zarabiają banki i pożyczkodawcy udzielając finansowego wsparcia swoim klientom.

Natomiast odsetki karne związane są z nieterminową spłatą kredytu lub pożyczki. Jak wskazuje sama nazwa stanowią one swego rodzaju „karę” za brak płatności w wymaganym na to terminie. W praktyce oznacza to, że jeśli spóźniamy się ze spłatą, to wierzyciel ma prawo naliczać nam odsetki ustawowe za zwłokę w uiszczaniu kolejnych rat.

Podobnie jak odsetki kapitałowe, tak i odsetki karne są limitowane. Oprocentowanie nie może być wyższe niż to, które zostało wskazane w odpowiednich przepisach Kodeksu cywilnego. Co ważne, odsetki karne są naliczane tylko w przypadku nieterminowej płatności. Ich zadaniem jest zmotywowanie dłużnika do spłaty zobowiązania. Jeśli umowa pożyczkowa lub kredytowa nie stanowi inaczej, to wysokość odsetek karnych reguluje art. 481 pkt 2 Kodeksu cywilnego. Kodeks cywilny określa także to, ile maksymalnie mogą wynosić odsetki za opóźnienie jakie można zastrzec w umowie. Jest to 14% w skali roku.

Umorzenie odsetek kredytu i pożyczki – na czym polega?

Dłużnik może ubiegać się zarówno o umorzenie odsetek kapitałowych jak i odsetek karnych naliczonych za zwłokę w spłacie. To czy odsetki zostaną umorzone zależy od dobrej woli wierzyciela i tego czy zrezygnuje on ze swojego „wynagrodzenia”. Jeśli wierzyciel przychyli się do prośby dłużnika, odstąpi tym samym od wymagania płatności. W sytuacji, gdy dług został przekazany firmie windykacyjnej, to umorzenie odsetek powinniśmy negocjować właśnie z nią. Tym o co możemy się ubiegać jest całkowite umorzenie odsetek, częściowe umorzenie odsetek lub zawieszenie ich na określony czas.

Jak ubiegać się o umorzenie odsetek kredytu i pożyczki?

Negocjacje z wierzycielem warto zacząć od okazania dobrej woli i pokazania, że powstały dług zamierzamy spłacić. Jest to o wiele lepszej rozwiązanie od unikania kontaktu czy zaciągania kolejnych długów na poczet spłaty poprzedniego.

Kolejny krok, to napisanie podania o umorzenie odsetek. W tym dokumencie powinny znaleźć się takie elementy jak:

 • dane dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • to, co jest źródłem powstania zobowiązania (np. umowa pożyczki),
 • kwota długu,
 • kwota odsetek naliczonych na dzień sporządzenia dokumentu,
 • powód umorzenia odsetek – jest to bardzo ważny punkt, jeśli bowiem wierzyciel ma zrezygnować ze swojego wynagrodzenia, to musi mieć ku temu wyraźne powody, może to być np. fakt, że straciliśmy pracę lub to, że pogorszył się nasz stan zdrowia,
 • zapewnienie o terminowej spłacie kwoty długu,
 • ewentualna negocjacja warunków spłaty (np. rozłożenie zobowiązania na więcej rat).

Do podania o umorzenie odsetek możemy dołączyć dokumenty będące potwierdzeniem pogorszenia się naszej sytuacji materialnej, czasowej niezdolności do pracy etc. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli dopełnimy wszystkich formalności, to wierzyciel nie ma obowiązku przychylenia się do naszej prośby.

Umorzenie odsetek kredytu i pożyczki a urząd skarbowy

W sytuacji umorzenia odsetek od kredytów i pożyczki większość urządów skarbowych uznaje, że u dłużnika nie powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Nieco inaczej wygląda to wówczas, gdy pożyczka od początku była nieoprocentowana. Wówczas brak odsetek skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Niestety to jak rozliczyć umorzenie odsetek od pożyczki i kredytu nie jest do końca jasne. Obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są jednoznaczne, dlatego warto zwrócić się do urzędu skarbowego z prośbą o ich interpretację. Istotne jest to czy osoba, której zostały umorzone odsetki prowadzi działalność gospodarczą. Umorzenie odsetek osobie fizycznej która nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu organów podatkowych oznacza, że nie powstanie nieodpłatne świadczenie. Nie trzeba w takiej sytuacji wystawiać PIT-8C. Osoba której umorzono odsetki nie musi uiszczać podatku dochodowego.

Również w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą sądy i organa podatkowe zajmują zazwyczaj korzystne dla podatników stanowisko. Za przychód nie są bowiem uznawane odsetki od umorzonych zobowiązań. W omówionym przykładzie pożyczkodawca osiąga przychód jedynie w momencie otrzymania odsetek, a kosztem uzyskania przychodu po stronie dłużnika są tyle te odsetki, które faktycznie zapłacił. Warto jednak wiedzieć, że odmiennie traktowane są „darmowe pożyczki”. Zdaniem sądów i organów podatkowych u pożyczkobiorcy powstaje przychód w postaci nieodpłatnych świadczeń. Jest on wyrażony wysokością odsetek, które normalnie pożyczkobiorca musiałby zapłacić korzystając z oprocentowanej pożyczki.

Rekomendacje

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Autor w artykułach opiera się na swojej wiedzy oraz poglądach, według stanu na dzień ich sporządzenia. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie artykułów czy rekomendacji.

Rekomendacje nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego użytkownika serwisu. Korzystając z rekomendacji oraz artykułów na portalu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24,poz.83). Żaden z zamieszczonych materiałów ani jego część nie może być kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, rejestrujących bez uprzedniego pisemnego zezwolenia autora portalu. Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez zgody administratora.

Aby uzyskać pożyczkę należy mieć:

Minimum
19 lat

Pesel

Telefon

Stały dochód

Proces wnioskowania o pożyczkę

1

Wybierz kwotę

i okres pożyczki

2

Wypełnij formularz

online

3

Otrzymaj pieniądze na konto